Algemene voorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Basic Beauty en een cliënt waarop Basic Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon

 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden gemeld.
 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan schoonheidsspecialiste
 • De schoonheidsspecialiste van Basic Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Aansprakelijkheid

 • Basic Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Basic Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 • Basic Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Geheimhouding

 • De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling en / of ieder andere vorm van communicatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Afspraak afzeggen

 • Bij verhindering dient de afspraak minimaal 48 uur van te voren te worden afgemeld, dit kan via 06 – 14 28 43 94 (evt. voicemail of appje).
 • Zegt u korter dan 48 uur van te voren af of komt u niet opdagen ben ik helaas genoodzaakt de ingeboekte behandeling in rekening te brengen. Cadeaubonnen/acties of aanbiedingen komen te vervallen.

Overige zaken

 • Behandeling en verkoop uitsluitend op afspraak (telefonisch of per e-mail);
 • Vanwege de gewenste rust en ontspanning vragen wij u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn zich aan de afgesproken tijd te houden. Hierdoor zijn ook wij in staat ons aan de overeengekomen tijden te houden met de klanten die voor en/of na u komen.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte producten/apparatuur te retourneren, dit om de garantie te kunnen geven dat alle producten nieuw/niet gebruikt zijn.
 • Alle aanbiedingen zijn tijdelijk geldig, zolang actie voorraad strekt.
 • Aan sommige aanbiedingen zitten voorwaarden verbonden.

Betaling
Basic Beauty vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per online bankieren te voldoen.

Slechts na overleg met Carla Breedveld kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 2 werkdagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Basic Beauty de cliënt een 1e herinnering/betaalverzoek, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Basic Beauty de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Beschadiging en diefstal
Basic Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Basic Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten en geschillen
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure. 3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de klachtenfunctionaris  niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen